حرف های عاشقانه

شعر هایی از شاعران مختلف

be salamatie asheqa

خوندنش حوصله میخواد......ولی بخونینش...... 

زیاد وقتت رو نمیگیره 

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها.. کم خوابی ها 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها.. 

سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»».. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس.. 

سلامتی یه عمر تنهایی.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ، 

سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود.. 

سلامتی دختری که مادر شد.. 

سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند.. 

سلامتی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻﯾﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﺷﺪ.. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ.. 

سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن 

و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن 

و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه 

این که دستش توی دستای توئه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش.... 

اگه عاشق باشی اشكتو در میاره اگه در نیاورد بدون نیستى!

[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 17:53 ] [ azin ] [ ]


eshq


دختر بچه ای از برادرش پرسید:معنی عشق چیست ؟؟برادرش جواب داد :عشق یعنی تو هر روز شكلات من رو ،از كوله پشتی مدرسه‌ام بر میداری ،و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا میگذارم...
[ دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 11:25 ] [ azin ] [ ]نـیـم کـیـلـو بـاش ولـی مـرد بـاش
[ دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 11:23 ] [ azin ] [ ]


sare kari


- به حرمت گوسفندی که جان حضرت اسمعیل رو نجات داد 7 بار بگو بعععع بعععع
و این SMS رو برای 7 تا گوسفند دیگه بفرست
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
2- مثل شقایق زندگی کن ، کوتاه اما زیبا ، مثل پرستو ، فصلی کوچ کن ، اما هدفمند ، مثل پروانه بمیر ، دردناک اما با عشق ، مثل خر عرعر کن ، بلند اما شمرده و خوانا!!!!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---
3- اگه بنزین کوپنی شده زیاد ناراحت نیستم چون از این به بعد قدر تو را بیشتر میدونم و حد اقل برای رفتن به مزرعه سوار تو میشم الاغ جونم.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
4- نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر...
و می دانی که کویر بدون باران زنده است...
پس برو بمیر!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------
5- دوستت دارم قد یه بشکه بنزین، خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین، روز تولد تو بهترینم، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
6- اگه کسی بهت گفت:
دوستت دارم
میمیرم برات
فدات شم
تمام زندگیمی
زود باور نکن!!!
اگه میخوایی امتحانش کنی.......
بهش بگو:
کارت سوخت رو میدی به من؟؟؟!!!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
7- سر تو بزار رو شونه هام خوابت بگیره / جا خالی میدم بخوری زمین حالت بگیره
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------
8- دوست دختر غضنفر بهش میگه: اگه توجه کنی میبینی که نگاهم باهات حرف میزنه.غضنفر میگه:اینقدر پلک نزن،صدات قطع و وصل میشه
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
9- اگر آسمون بیفته. اگر زمین بلرزه. اگر خورشید سیاه شه. اگر ماه به دو نیم شه. اگر دریا صحرا شه. . . . . . . . بدبخت داره قیامت میشه. نشستی اف می خونی!!؟
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
10- دوست داشتم جیگرتو بخورم اما حیف باید تا عید قربان سال دیگه صبر کنم
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
11- میدونی به یه دختر خوش گل که لباس خواب پوشیده چی میگن؟میگن: شب بخیر!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------
12- عجب چرخ عجیبی : زن از سوسک میترسه _ سوسک از موش میترسه _ موش از گربه میترسه _ گربه از سگ میترسه _سگ از مرد میترسه _ مرد از زن میترسه
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---
13 - میتونم یه چیزی رو بهت بگم؟مطمئن باش از ته قلبم میگم.همیشه از خدا میخواستم که تو زندگی یه همراه خوب بهم بده.همراهی که همیشه کنارم باشه و من بتونم به راحتی باهاش ارتباط بر قرار کنم.خدا یکی رو بهم داد.همراه من نوکیاست مال تو چیه
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -
14- ای پیتزای عشقم! همبرگر قلبم! کباب زندگیم و اسپاگتی افکارم! بی تو فلافلم
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
15- آرزو دارم در سال جدید خوشیهاتون مثل " اسهال " باشه ........ مداوم .... مکرر ..... روان و روشن
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
16- یه ضرب المثل نمیدونم کجایی میگه که به هیچ کس به جز خودت و خرت اعتماد نکن منم به جز خودم و خودت به هیچ کس اعتماد نمیکنم
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -
17- اسمان را ستاره زیبا میکند باغچه را گل عشق را محبت بیابان را چمن چشم را اشک و تو را عمل کردن دماغ زیبا میکند
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
18- زندگی قشنگه اگه با تو باشه... مرگ قشنگه اگه برای تو باشه... دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه... من قشنگم اگه با تو باشم... اما تو هر کار بکنی قشنگ نمیشی پس بیخود زور نزن
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
19- سوال روان شناسی: با جواب دادن به این سوال میتوانید بفهمید افسرده هستید یا نه! سوال:افسرده هستید یا نه؟
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------
20- به اشتیاق اولین دانه برف، به تحمل آخرین برگ پاییز، به گرمای تن خورشید و به زیبایی آسمان شب قسم می خورم که سر کاری
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---
21- خروسه میره لب دیوار میبینه ماشین حمل مرغ رد می شده صدا میزنه بچه ها بیایید سرویس دخترها داره میاد دیدم
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------
22- بابا نوئل بهم گفت بین گل و گلدون یکیو انتخاب کنم...منم گلدون رو گرفتم تا تورو توش بذارم.... . . . . . . . . آخه تو بهترین کود دامی دنیایی
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
23- شباهت آقایون با آگهی بازرگانی چیست؟ شما نمی توانید یک کلمه از حرف های آنها را باور کنید و هیچ چیزی برای زمانی بیش از 60 ثانیه دوام نمی آورد
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---
24- قد قد قد قد قد قد قد قد خوبه ... خوبه همینو تمرین کن فردا تخم گذاشتنم یاد می گیری !!!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------
25- وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم دفعه اولش نیست,آخرش هم نخواهد بود وقتی یک پسر اعتراف می کند که بدون تو نمی تواند زندگی کند تصمیم شو گرفته که تورو اقلا واسه یه هفته داشته باش
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---
26- مواد به کار رفته در ساخت زنان: گوشت و استخوان 40 تا 60 کیلو. لوازم آرایش یه من. عشوه چهل خروار. قر و فر 50 دور در دقیقه. زبان 14 متر. توانایی بیان 2000 اسب بخار. قدرت اشک ریزی 5لیتر در ساعت. منطق 2 گرم در کل. عقل نیم مثقال. لجبازی به اندازه کافی
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
27- دل من مثل یه برکه است که تو تنها غورباغه ی اونی!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
28- خواص گوسفند :1-بو می دهد 2-سبزی می خورد 3- گاهی می خوابد 4-پرواز نمی کند 5-
SMS های سر کاری را با دقت می خواند
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
29- آخرین نرخ مهریه دختران : ۱۳۸۶ لیتر بنزی
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -
30- عاقد خطاب به عروس:آیا وکیلم شما را با مهریه 1000 لیتر بنزین و 14 عدد کارت سوخت به عقد دائم آقا محمود در بیاورم؟ . . . عروس رفته ماشینش رو گازسوز کنه....
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
31- بیبنم اگه یه روز از خواب بیدار بشی ببینی اون که دوستش داری گذاشته رفته صبحونه چی می خوری.؟

------------ --------- --------- --------- --------- --------- ------
32- تو برای من یه فرشته بودی اما هیچ وقت منو دوست نداشتی و همیشه با رقیب های من پرواز کردی .خدا را شکر تازه فهمیدم تو عزرائیلی.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
33- از خدا میخوام موانع رو از سر راهت برداره...
.
.
.
.
.
.
آخه خر نمیتونه مثله اسب از روی موانع بپره...
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
34- اگه از کنار خر رد شدی ار ار کرد بدون زوج مورد علاقشو پیدا کرده ...!!!((بهت تبریک می گم-خیلی به هم میاین!!!))

[ سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 18:41 ] [ azin ] [ ]


be salamati


سلامتی اونایی که دو نفرن و نفر دومشون رو با دنیا عوض نمیکنن …
.
.
به سلامتی اونایی که هیچوقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنن !
.
.
به سلامتی اونی که نه با ماست نه مال ماست اما یادش همیشه با ماست …
.
.
به سلامتی اونایی که نیستن ولی نیاز به بودنشون همیشه حس میشه …
.
.
به سلامتیه مادرم ! تنها کسی که همیشه بیشتر از خودش و بیشتر از خودم به من “اهمیت” داده …
.
.
به سلامتی پدری که همیشه سخت ترین ها را داشت که من بهترین ها را داشته باشم …
.
.
به سلامتی اونیکه
میتونست ازت انتقام بگیره
میتونست تو جمع خرابت کنه
میتونست اشکت رو دربیاره
میتونست …
ولی دلش نتونست …


لباس پدرم بوی خاک می دهد ، دست هایش بوی نان
به سلامتی همه پدرهای زحمتکش …
.
.
.
سلامتیه اونی که فکر میکنیم تونستیم فراموشش کنیم
اما وقتی تنهاییم تو سکوت شب ، میبینیم که چقدر دلمون هواشو کرده !!!
.
.
.
به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده
وگرنه تو تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …
.
.
.
به سلامتی اون رفیقایی که واسه دوستاشون آچار فرانسه ن
ولی حتی یه دونه انبردست هم پیدا نمیشه پیچای دلشون رو شل کنه
بلکه کمتر بگیره و پیچای چشاونو سفتر کنه تا کمتر چکه کنه …
به سلامتی دریا ! نه به خاطر بزرگیش واسه یک رنگیش !
.
.
.
به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه ، تخم مرغ که دو رنگه ، رفیق که یه رنگه !
.
.
.
به سلامتی کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش ، به خاطر خاکی بودنش !
.
.
.
به سلامتی پل عابر پیاده که هم مردا از روش رد میشن هم نامردا !
.
.
.
به سلامتی کلاغ قصه ها که خسته راهه و هیچوقت به خونش نمیرسه !!!
.

http://s2.picofile.com/file/7172454943/salamati.jpg

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

.

.

.

سلامتی مداد پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه . . .

.

.

.

به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوزم شکستن بلد نیست . . .

.

.

.

به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات

به جای اینکه تَرکمون کنن درکمون می کنن . . .

.

.

.

سلامتی اونایی که

درد دل همه رو گوش میدن

اما معلوم نیس خودشون کجا درد دل میکنن . . .

.

.

.

به سلامتی اون رفتگری که تو این هوا داره به عشق زن بچش

کوچه و خیابون رو جارو میزنه که یه لقمه نون حلال در بیاره . . .

.

.

.

سلامتی اونایی که تو این هوای دو نفره با تنهاییشون قدم میزنن  . . .

.

.

.

به سلامتی اونهائی که دوست دارم رو درک می کنند

و اونو به حساب کمبودهات نمی ذارن . . .

.به سلامتی تابلوی ورود ممنوع که یه تنه یه اتوبان رو حریفه ! . . . به سلامتی زغال که با همه ی سیاهیش رنگ عوض نمیکنه ! . . . به سلامتی زنجیر نه به خاطر اینکه درازه ، به خاطر اینکه همشون با همن ! . . . به سلامتی سایه که هیچوقت آدمو تنها نمیزاره ! . . . به سلامتی نهنگ که گنده لات دریاست ! . . . به سلامتی شلغم نه به خاطر (شل)ش ، به خاطر غمش ! . . . به سلامتی سرنوشت که نمیشه اونو از سرنوشت ! . . . به سلامتی سیم خار دار که پشت و رو نداره ! . . . به اونی که همیشه راستشو میگه ! . . . به سلامتی همه اونایی که دوسشون داریم و نمیدونن ، دوسمون دارن و نمیدونیم ! . . . به سلامتی دیوار ، نه به خاطر بلندیش واسه اینکه هیچوقت پشت آدمو خالی نمیکنه !

.

[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:38 ] [ azin ] [ ]


faqat bekhand


اَییییییییییییییی خداااااااااااا چی میشد , یعنی چی میشد من توو خیابون یکی‌ از معلمای قدیمیم رو در حال خنده تو خیابون ببینم
برم پیشش بگم: ” چیز خنده داری هست بگو ما هم بخندیم :biggrin:

 

 

 

 

اس ام اس خنده دار

تا حالا دقت کردین ما به بانک اعتماد می کنیم و پولامونو می ذاریم اونجا، ولی بانک به ما اعتماد نداره حتی خودکارها رو هم زنجیر کرده!

 

 

 

 

جوک جدید

غضنفر  داشته رادیو قرآن گوش میداده برق میره رادیو رو می بوسه میزاره کنار !

 

 

 

نیمه گمشده من باید یه آدم خیلی ولگردی باشه که تا الان پیداش نشده ! یه همچین آدمی به درد زندگی نمیخوره ! اصلا بره بمیره !

 

 

 

 

حیف نون یه دوقولو می بینه، می زنه زیر خنده. می گن چرا می خندی؟ می گه تابلوئه فوتوشاپه!

 

 

 

 

ملت ما ملتیست که وقتی توی خیابون زل زل نگات می کنن نمی تونی تشخیص بدی خوشگلی یا احیانا زیپت بازه!

 

 

 

 

جوک جدید ۹۱

اگر پیاده روی و دوچرخه سواری برای سلامتی مفیده پستچی باید همیشه زنده باشه!
یه نهنگ تمام روز رو شنا می کنه، ماهی و آب می خوره ولی باز هم چاقه!
یه خرگوش بیشتر وقتا در حال دویدنه و جنب و جوش داره و گیاه خواره ولی فقط ۱٫۵ سال عمر می کنه!
یه لاک پشت جنب و جوش نداره، به آرامی حرکت می کنه و هیچ کاری نمی کنه ولی ۴۵۰ سال عمر می کنه!
خودتون قضاوت کنید، باز هم می گید ورزش کنم؟

 

 

 

 

پیامک خنده دار فروردین ماه

روش های رفتن به خارج

۱- با ماشین
۲- با اتوبوس
۳- با هواپیما
۴- با قاچاق
۵- با فتوشاپ!

 

 

 

 

سه تا بهترین خوابیدن های دنیا:

۱- خوابیدن رو پای مامان وقتی کلی خسته ای
۲- خوابیدن رو شونه ی عشقت وقتی کلی تنهایی
۳- خوابیدن با چشمای باز وقتی استاد داره درس می ده

 

 

 

 

اگر از بچگی به جای سیگار بهمون می گفتن “مسواک” ضرر داره، الان هیچ کس دندون درد نداشت، همه دور هم جمع می شدیم یواشکی مسواک می زدیم.

 

 

 

 

اولین سوال دخترا در شروع ترم:
استاد منابع امتحانی چیا هست؟
اولین سوال پسرا از استاد در شروع ترم:
استاد نه ونیمُ ده می‌دین؟؟

 

 

 

 

فقط یه پسر ایرانی می تونه ۸ تا دوست دختر داشته باشه و روی همه شون هم غیرت داشته باشه!

 

 

 

 

گفت : اینقدرسیگارنکش , میمیری !
گفتم:اگه نکشم میمیرم !
گفت : اگه بکشی با درد میمیری !
گفتم : اگه نکشم از درد میمیرم !
گفت : هوای دودی جلوی درد رونمیگیره !
گفتم : هوای صاف جلوی مرگ رو میگیره ؟
یکم نگاهم کرد گفت پس بکش !
گفتم:مرسی ، تو ترکم !

 

 

 

 

بعد از زلزله حیف نون لباساشو برای کمک می فرسته پاکستان. با یه بسته تاید براش پس می فرستن!

[ شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:31 ] [ azin ] [ ]


narahatam

slm bacheha farda chehelome pesar amame toro joone harki k doos darin vaqti inaro mikhonid be roohe hoseine qorbani ye fatehe befrestin mer30

[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:47 ] [ azin ] [ ]


joke bamaze

slm bacheha yeki az doostam(arshak joon)azam khast ye poste khoshgel bezaram manam raftam chandta joke bamaze peyda kardam khodam khoob nakhondameshoon bebakhshid age bi maze bood


حیف نون که سرش رو برای خودکشی روی ریل گذاشته بود پس از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت!

 

مادر: علی بیا اسفناج بخور آهن دارد.
علی: آخر مادر جان الان آب خوردم می ترسم زنگ بزنم!

 

 

 

 

زن از شوهرش می پرسه: عزیزم، تو منو دوست داری؟
مرد می گه: خوب معلومه عزیزم، اگه دوست نداشتم، چطور می تونستم هر شب بیام خونه پیشت، وقت و عمرم رو تلف کنم؟

 

حیف نون شبها زود می خوابیده، دوستش ازش می پرسه: چرا زود می خوابی؟ می گه: دیدم من که نمی تونم صبحها زود بیدار شم، گفتم اقلا شبها زود بخوابم!

 

یک روشنفکره از نویسنده می پرسه: شما از اصطلاح خلاء دردناک زیاد استفاده می کنید، مگه ممکنه چیزی هم خالی باشه هم درد کنه؟
نویسنده می گه: عجیبه! مگه شما تا حالا سردرد نگرفتید؟

 

آقای خوش غیرت فردای عروسی یه بلیط هواپیما می ده دست زنش، می گه برو اروپا ماه عسل!

 

 

 

 

حیف نون یه 200 تومانی پیدا می کنه که وسطش سوراخ بوده... می گه: ای بابا! اینم از شانس من وسطش گوشه نداره!

حیف نون از یه دختره می پرسه اسم شما چیه؟ دختره می گه اسم من توی تمام باغچه ها هست. حیف نون می گه: آهان فهمیدم، شلنگ!

 

حیف نون عینک دودی می زنه می ره از خونه بیرون بعد پسرشو می بینه می زنه تو گوشش. می گه تو این وقت شب بیرون چی کارمی کنی؟
پسره می گه بابا شب نیست، عینکتو بردار.
حیف نون عینکشو بر می داره دوباره می زنه زیر گوش پسره. می گه تو از دیشب تا حالا اینجا چه کار می کردی؟

 

دو تا دیوونه از تیمارستان فرار می کنن. ریل راه آهن و می گیرن و راه می افتن طرف شهر.
اولی می پرسه: کی می رسیم به شهر؟
دومیه یه نقطه رو اون دورا نشون می ده و می گه: هر وقت این دو تا خط به هم برسن.
می رن و می رن… تا اولیه خسته می شه. می گه: پس چرا نمی رسیم؟
دومیه برمی گرده، عقب رو نگاه می کنه و می گه: فکر کنم ردش کردیم!

 

 

 

 

مرد: وقتى من مُردم، هیچ مرد دیگه ای مثل من پیدا نخواهى کرد.
زن: حالا چرا فکر مى کنى که بعد از تو باز هم دنبال کسى «مثل تو» خواهم گشت؟

 

بچه: بابا! من کی آنقدر بزرگ می شم که هر کاری دلم خواست بکنم؟
بابا: پسرم، تا حالا کسی این قدر بزرگ نشده!

 

از حیف نون می پرسن امام رضا چرا رفته بود مشهد؟ می گه: رفته بود زیارت!

 

 

 

 

 


از حیف نون می پرسن نظرت راجع به زلزله چیه؟
می گه طرح خوبیه، تکان دهنده است!خسیسه ماشین می خره، می ده تا براش جلدش کنند.

 


سربرگ انشای حیف نون: "به نام خدایی که هرچه می کشیم از اوست"!

 


حیف نون اول محرم پشت ماشینش می نویسه: "خیلی از دستت دلخورم یزید!"

 


زن و شوهری داشتن با هم دعوا می کردند، شوهر می گه: من فقط به خاطر این که بابات پولدار بود باهات

 ازدواج کردم.زنه می گه: باز تو یه دلیلی داشتی، من بدبخت چی؟

 

یه نفر در کندوی عسل رو بر می داره، می بینه یه زنبوره می گه اِهم!


حیف نون منچ بازی می کنه، مار نیشش می زنه!

 

[ دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:53 ] [ azin ] [ ]


bebakhshid naboodam

slm bacheha bebakhshid chand modat naboodam qabl az inke emtahana shoroo beshe ye etefaqe kheili bad oftad pesar amam tooye saneheye atish soozi fot kard enqad narahat boodam ke hata hoseleye khodam nadashtam che berese be inke biam net bade onam ke emtahana shoroo shod mer30 ke vaqti naboodam bazam omadino vasam nazar gozashtin rasti man taze windows nasb kardam fonte farsi nadare harkariam mikonam nemitoonam downlowd konam sharmande age sakhtetoone inaro bekhoonid bazam mer30 ke vasam nazar gozashtin bye 
[ یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:26 ] [ azin ] [ ]


خدا..............

سلام خدای مهربونم چیزی نمیتونم بگم جز اینکه خیلی دوست دارم و

عاشقانه میپرستمت با اینکه من به حرفات گوش نمیدم اما تو همیشه به

حرفام گوش میدی و هر کاری که ازت بخوام واسم انجام میدی تو بهم

یاد دادی که ببخشم گذشت کنم مهربون باشم تو واسه من بهترین معلمی

ازت خواهش میکنم منو ببخش عاشقانه میپرستمت و خیلی دوست دارم


تموم این حرفا از ته دل بود شما هم اگه حرفی دارین که میخواین به

خدا بگین میتونین همینجا مطرحش کنین البته تا حالا 100% خدا

حرفاتونو شنیده ولی 1 بار دیگه امتحان کنید بای

[ چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:30 ] [ azin ] [ ]